#världensbästavardag #tillsammans #framgång

Vi vill att de bästa idéerna ska växa

Centern är ett borgerligt parti som anser att ett blomstrande näringsliv är grunden för allas utveckling. Vi är övertygade om att en gradvis utveckling av den åländska självstyrelsen är det bästa instrumentet för att hävda vår rätt till självbestämmande och därmed förbättra och stärka vårt samhälle. Ordning och reda ska råda. Vårt mål är att skapa förutsättningar för de allra bästa idéerna! Vi tror på individen och dennes egen förmåga. Vår politik utgår från varje ålännings eget ansvar och initiativförmåga och beredskapen att rycka in om någon kommer i kläm.

Den digitala vägen framåt

Ettor och nollor skapar framtid. Åland måste ständigt arbeta för att använda den digitala utvecklingen i det fortsatta samhällsbygget. IT-företagen står starkare än någonsin och är framgångsrika tjänsteexportörer. Centern har dragit gång Ålands Digitala Agenda (ÅDA) vilket är en bra början på vägen mot framtiden. Det krävs dock mer och en infrastruktur som gör fortsatt utveckling på IT-området självklar. Här bör också utbildningen kopplas in för att skapa långsiktig tillväxt inom denna viktiga framtidsbransch där möjligheterna på riktigt är gränslösa..

Kommunerna ska välja själva

Litet är gott! Den nordiska framgångssagan bygger på starka och självständiga kommuner. Ur lokalsamhällets trygghet fostras kreativa och modiga vuxna. Det är viktigt att barnomsorg, skola och vården om de äldre hålls så nära hemmen som möjligt. Centern stöder kommunala samarbeten där sådana upplevs som rationella och vi arbetar för en central kommunal socialtjänst (KST).

Nolltolerans mot narkotika

Livet ska levas nyktert. Hela Åland arbetar aktivt för att förändra attityderna till alkohol och andra droger. Familjens roll och de sociala nätverken är mycket viktig. Samhället bör stötta familjerna i det angelägna arbetet med att sätta gränser för de egna barnen. Missbrukarvården ska erbjuda stöd för anhöriga till missbrukare. Polis och tull ska ha tillräckliga resurser för bl.a. anskaffning av narkotikahundar. Myndigheterna ska ha rätt att besluta om tvångsvård mot en individs egen vilja. Föräldrastödjande arbete ska prioriteras.

Polisen ska jobba på hela Åland

Åland ska med lag byggas. En egen poliskår är unikt till och med för självstyrda områden. Åland borde tydligare lyfta fram det faktum att polisen är en åländsk behörighet. Vi vill stärka den åländska polisens profil och samtidigt trygga såväl utbildning som fortbildning på svenska. Den åländska polisen måste samtidigt ges resurser och stöd som säkerställer ålänningarnas grundtrygghet och rättssäkerhet över hela öriket.

Kyrkan ska bli mer åländsk

Centern vill föra den åländska kyrkan närmare ålänningarna. Ålands Prosteri bör få en status som har sin förankring även i självstyrelsen och som möjliggör för församlingarna att skapa egna lösningar som tryggar svenska språket i all verksamhet. Samtidigt bör fjärrstyrningen av åländsk jord upphöra så

att inte Kyrkostyrelsen i Finland längre avgör hur församlingarnas fastighetsinnehav

förvaltas.

Ålands plats i världen

I år är det 94 år sedan Nationernas Förbund (NF) i juni 1921 avgjorde Ålandsfrågan om Ålands statstillhörighet. Finland och Sverige ingick då Ålandsöverenskommelsen om ett stärkt nationalitetsskydd för ålänningarna. Utvecklingen i Ålands närregioner gör det angeläget att åter stärka Ålands internationella status. Centern vill att Förenta Nationernas roll som Nationernas Förbunds arvtagare i Ålandsfrågan utreds under den kommande mandatperioden.

Vattnet är livet

Vatten av god kvalitet och smak prioriteras i alla övergripande beslut. Åland behöver säkra sina vattentillgångar för framtiden med ökad bosättning och påverkan på vårt yt- och grundvatten. Genom att skydda våra vattentillgångar kan vi utveckla andra näringar som turism, industriellt företagande och jord- och skogsbruk.

Vi värnar om den privata äganderätten. Inrättandet av naturskyddsområden ska ske i samråd med markägarna samtidigt som tillgängligheten för allmänheten alltid beaktas. På de områden som i dag sköts av samhället ska ordning och reda råda.

Utbildning ska pågå hela livet

Smarta människor bygger framtid. Vår grundskola ska finnas nära medborgarna och våra lärare ska vara välutbildade. Vi arbetar för livslångt lärande och att bygga skolor anpassade för såväl lärare som elever. Vi fortsätter utveckla Högskolan på Åland och Ålands gymnasium och lyfter fram såväl praktiska kunskaper som teoretiska yrkesutbildningar. Alla behövs för ett välkomnande samhälle.

Sidor