Lagtinget

Unik konvention mot våld

Som det kanske första landet har Finland bestämt sig för att anta en av Europarådets konventioner med målet att bekämpa våld mot kvinnor. I konventionen är det första gången som genus spelar roll i förhållningssättet och det väntar förändringar även i den finländska lagstiftningen till följd av konventionen. Till exempel kan man i framtiden dömas på Åland även om brottet begås utomlands. I konventionen nämns särskilt könsstympning av minderåriga och tvångsäktenskap. Konventionen går nu vidare till social- och miljöutskottet för fortsatt behandling.

Räddningssamarbete med Estland

Lagtinget har ombetts ge sitt bifall till ikraftträdandet av den i januari 2014 i Helsingfors ingångna överenskommelsen mellan Finland och Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer.
Överenskommelsens främsta syfte är att skydda människor och miljön samt egendom. I överenskommelsen finns bestämmelser om behöriga myndigheter och kontaktpunkter, anmälan om olyckor, ömsesidigt bistånd och parternas gemensamma åtgärder.

Risk och missbruk

Det handlar om fem olika områden där skillnaden mellan riksbruk och missbruk är hårfin. Det är alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Inom samtliga områden är det bästa sättet att stävja missbruk utbildning och information i förebyggande och främjande syfte. För att det ska lyckas måste arbetet ske så nära ålänningarna som möjligt, alltså i kommunerna. Enligt landskapsregeringens förslag ska alla kommuner upprätta handlingsplaner och lämna in dem till LR senast 31.05.2015.

Först några ord om arvodeskommissionen...

Det blev ett beslut om en oberoende arvodeskommission som får till uppgift att fastställa arvodet för lagtingets ledamöter i framtiden. Dagens arvode utgör 67 % av grundlönen jämte dyrortstillägg och sex ålderstillägg i landskapets löneklass A 28. Ledamöterna har inte rätt till semesterpenning eller tidsbestämda förhöjningar. Den månatliga utbetalningen är för närvarande (1.4.2013) 3.684,12 euro. Kommissionen ska nu tillsättas och deras beslut bli tillämpligt från och med det lagtingsår som börjar den 1 november år 2015, alltså efter höstens lagtingsval.

Tredje tilläggsbudgeten för 2014

Arbetet med att helt undvika så kallade städarbudgeter fortsätter och närmar sig målet. Fast riktigt där är vi inte. I onsdags presenterades den tredje tilläggsbudgeten för år 2014 vilket gör den till en uttrycklig städarbudget. Bland annat föreslås att tilläggsanslaget för studiepenning utökas (fler studerar, skolar om sig och vuxenpluggar), att Ålands sjösäkerhetscentrum får mer pengar (svagare sjöfartskonjunktur och vikande efterfrågan på kurserna) och lite annat smått och gott. Hela fjolårets Ålandsbudget uppgår därmed till ca. 390 miljoner euro.

Andra försöket för ny körkortslag

I ett försök att minska antalet trafikolyckor med allt vad sådana för med sig är en ny körkortslagstiftning nödvändig. Trafikminister Veronica Thörnroos gjorde ett första försök i fjol men fick ta tillbaka förslaget efter påpekanden från EU avseende införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv. Det nya förslaget som debatterades i onsdags är i stort sett likadant som fjolårets, förändringarna är till största delen tekniska.

Svar på frågor om pensionsskulden

Landskapsrevisionen granskade i fjol landskapets pensionssystem och lyfte fram några frågor som LR enligt revisionen borde hantera. I onsdags presenterade finansminister Roger Nordlund landskapsregeringens svar på frågorna. Bland annat konstaterade han att administrationen av Ålands pensionsfond är skör i och med sin litenhet, allt sköts av i runda slängar tre tjänstemän. Ändå har avkastningen av fonden över tid varit väldigt god. Per den 31 december år 2013 uppgick fondens marknadsvärde till 364 miljoner euro. Den teoretiska pensionsskulden var då, enligt Keva, 727,6 miljoner euro.

Snart klart för arvodeskommission till lagtinget

Hur mycket är egentligen lagtingsarbetet värt? Och hur mycket arbetar politikerna? Det är kanske lockande att svara ”hälften” men det är inte riktigt sant... Däremot är det sant att lagtinget alltid tvekat när det gäller nivån på ersättningen. Mot den bakgrunden har ett förslag om en från lagtinget oberoende arvodeskommission nått lagtinget och godkänns av allt att döma nästa vecka. Kortfattat går det ut på att kommissionen ska bestå av tre personer, vilkas uppgift blir att fastställa ersättningen till framtida ledamöter.

Sidor