Lagtinget

Tydligare regler om energi

Ålands energimyndighet är det föreslagna namnet på en helt ny myndighet som måste skapas för att hålla koll på de åländska elaktörerna. Detta är ett led i den europeiska unionens energipolitik vars huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för trygg, säker och hållbar energi till ett rimligt pris. EU:s mål är att till år 2020 nå 20 procent lägre växthusgasutsläpp (jämfört med 1990 års nivåer), 20 procent förnybara energikällor och 20 procent bättre energieffektivitet.

Ny lag om lotteriinspektion

Landskapsregeringen föreslår att en helt ny myndighet skapas. Lotteriinspektionen ska få i uppdrag att ansvara för tillsynen av i första hand penningspelsverksamhet på Åland. Lagförslaget kom till lagtinget senaste vecka och ska diskuteras nu på onsdag. Avsikten är att ge i första hand PAF tydligare regler och en organisation att arbeta med.

Klart med nytt stöd till skogsbruket

Finans- och näringsutskottet har tillstyrkt den nya lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk med smärre justeringar. Utskottets betänkande är delvis ett resultat av det öppna hörande som arrangerades i mars. Bland synpunkterna som då framfördes finns flera med i skrivningarna. Den åländska skogen är en oerhört viktig resurs för hela Åland och bilden av
vårt landskap. Utskottet understryker också vikten av att landskapsregeringen ständigt för en aktiv dialog med såväl skogsägare som intresseorganisationer.

Samma skatter som i Finland

Lagtinget har bestämt om smärre förändringar i kommunalskattesatserna för bolag. Skälet är att företag på Åland alltid ska betala samma skatt som företag i Finland. Då Åland bestämmer själv kring kommunalskatten måste justeringarna göras av lagtinget. Skattesatserna blir därmed 20 procent för företag och 28 procent för så kallade samfällda förmåner (En samfälld skog, ett väglag, ett fiskelag samt annat med dem jämförbart konsortium).

Ny körkortslag till lagtinget

Den nya körkortslagen har nu för andra gången nått lagtinget efter att lag-och kulturutskottet gått igenom det omfattande lagförslaget. Debatteras på onsdag. Lagen innehåller många förändringar och ska, på förslag av utskottet, utvärderas efter tre år. Bland annat ges möjlighet att till viss del ersätta körförbud efter rattfylleri med alkolås i bilen.

Brådskande om socialvård

Under veckan kom ett förslag om förändring av blankettlagar om socialvård vilka kopplar till den nya socialvårdslagen som trätt i kraft i Finland. Förändringarna är nödvändiga och borde egentligen gjorts tidigare men avdelningen har av olika skäl inte riktigt hängt med. Behandlingen i lagtinget förväntas gå rätt snabbt varför de drabbade klienterna knappt kommer att märka av förseningen. Fortsättning följer i o

Harry Janssons gruppanförande i debatten om Ålandskommitténs 2013 delbetänkande

Lagtinget debatterade den 4 mars den s.k. Ålandskommitténs 2013 delbetänkande. Debatten påvisade än en gång att 27 av lagtingets ledamöter omfattar Ålandskommitténs riktlinjer för det fortsatta arbetet. Centern, liberalerna, sossarna och moderaterna står tillsammans för en tillräckligt stor enighet inför den fortsatta processen. Här kan du läsa Centerns gruppanförande som hölls av partiledaren Harry Jansson.

 

Fru talman!

Dags att kavla upp ärmarna

Efter några veckor med lite ryckigt politiskt arbete med bl a sportlov och andra resor är det dags för oss i borgen att kavla upp ärmarna inför en synnerligen intensiv period. Den beryktade ketchup-effekten är åter ett faktum i o m att tiotals lagförslag, flera s k meddelanden och några större budgetbeslut läggs på lagtingets bord inom kort. Landskapsregeringen gör ju inte detta för att ställa till trubbel för lagtinget.

Sidor