Vi måste få en effektivare förvaltning

Vi har två problem som de flesta är överens om, det ena är att vi har en onormalt stor offentlig sektor och det andra är att vi har en privat sektor som ropar efter arbetskraft. Hur kan man då råda bot på detta?

Vi skall komma ihåg att den privata sektorn oftast är mycket effektivare, både personellt och ekonomiskt, än den offentliga. Detta kan man absolut inte klandra personal för då det handlar om ett systemfel. Jag var själv med om ett fall där en handling lämnades in till en myndighet, samtidigt frågades det om handlingen var korrekt och svaret var jakande. Efter en vecka dök det upp ett brev där myndigheten begärde en komplettering och efter ytterligare någon vecka dök det upp ett besked med avslag för att ytterligare en handling saknades! Komplettering gjordes och ärendet godkändes. Frågan är vad ett sådant ärende kostar i arbetstid (och porto). Således bör den offentliga förvaltningen ses över, avdelning för avdelning, för att i högre grad få ett företagstänkande inom förvaltningen med tanke på optimering av personal, kostnader och beslutsgång. Naturligtvis måste kraft läggas på att automatisera allt mer av blanketthanteringen. En blankett som inte går att skriva ut eller skicka elektroniskt om inte alla uppgifter är ifyllda kommer att underlätta oerhört för de som skall vidarebehandla ärendet. Förslagsvis bör en arbetsgrupp tillsättas för detta ändamål ledd av näringsministern eller av den kommande självstyrelseministern.

Roger Höglund (c)