Vi har alla ett ansvar, vare sig vi vill det eller inte.

Övergödningen, eller eutrofieringen, berör oss alla, oberoende av i vilket land runt Östersjön vi bor. Nu räcker det inte längre med ord och vackra deklarationer - det krävs aktioner - så vida du inte vill simma i en algsoppa.

Vi har alla ett ansvar, vare sig vi vill det eller inte.

Den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) tillsatte en arbetsgrupp i januari 2006 för att fokusera på övergödningsproblematiken. Den så kallade övergödningsgruppen hade sitt sista möte på Gotland i maj och handlingsplanen skall presenteras på den parlamentariska (BSPC) konferensen i Berlin i slutet av augusti. Parlamentariker från hela Östersjöregionen kommer gemensamt att trycka på arbetet mot övergödningen genom att uppmana regeringarna till åtgärder. Arbetsgruppen anser att regeringarna bör kräva effektivare rening av avloppsvatten, förbjuda tvättmedel med fosfor och dessutom arbeta för att förbjuda fartyg att släppa ut spillvatten och toalettavfall direkt ut i Östersjön. Man bör också, genom riktad information, öka medvetenheten om övergödningsproblemen inom exempelvis industrin och bland lantbrukare, turister och även den breda allmänheten. Det är ju inte endast på regerings- och förvaltningsnivå som det krävs snabba åtgärder. Också den privata sektorn samt var och en av oss har ett stort individuellt ansvar för Östersjön.I höst är det meningen att HELCOM (Helsingforskommissionen är en mellanstatlig organisation bestående av alla nio Östersjöländer samt EU-kommissionen) ska godkänna en handlingsplan för att skydda Östersjön. HELCOM arbetar för att skydda Östersjöns marina miljö genom samarbete på regeringsnivå mellan alla länderna i regionen och EU. Det här för Östersjöns framtid viktiga ministermötet ordnas i Krakow i Polen i november. Vi måste alla arbeta för att denna handlingsplan (Baltic Sea Action Plan - BSAP) inte blir urvattnad och tandlös. Det är oerhört viktigt att initiativet omfattar ambitiösa och förpliktande målsättningar och konkreta åtgärder som kan vidtas av såväl hela regionen som varje enskilt medlemsland. Övergödningen, eller eutrofieringen, berör oss alla, oberoende av i vilket land runt Östersjön vi bor. Nu räcker det inte längre med ord och vackra deklarationer - det krävs aktioner - så vida du inte vill simma i en algsoppa. Veronica Thörnroos lagtingsledamot (C)

Medlem av arbetsgruppen