Veronica Thörnroos presenterade redogörelsen för gränshinder.

De nordiska samarbetsministrarnas gränshinder redogörelse lades fram för Nordiska Rådet idag (3.11.2010), rapporterar informationssekreterare Gunnar Westerholm.

Vid sessionen på Island hölls under onsdagen ett antal redogörelser inför delegaterna i Nordiska rådet. Bland ämnena hittar man bl.a. 2011 års budget för Nordiska ministerrådet, globaliseringsarbetet, samarbetsprogrammet för jämlikhet mm. Veronica Thörnroos fick uppdraget i konkurrens med Sverige som av tradition har hållit i redogörelsen för gränshinder.

 

Som avslutning på redogörelsen introducerade Veronica Thörnroos ambassadör Ole Norrback som är ordförande i det av statsministrarna tillsatta gränshinderforum. Gränshinderforum har nyligen fått förlängt mandat till 2013 och är den grupp som konkret arbetar med lösandet av gränshinder i Norden. I forumet sitter de fem nordiska länderna och Åland.

 

Veronica Thörnroos redogörelse

Fru President! Bästa nordiska kolleger och vänner! Arbetet med att undanröja gränshinder är högt prioriterat av de nordiska regeringarna. Inom ramen för det nordiska globlaliseringsarbetet har därför på uppdrag av statsministrarna skapats ett Gränshinderforum. Gränshinderforum har sedan sin tillkomst i början av 2008 haft som uppgift att driva på arbetet med att undanröja gränshinder samt att bistå länderna med att utarbeta konkreta lösningsförslag. Notera att vi talar om konkreta lösningsförslag. I maj 2010 beslöt de nordiska statsministrarna att förlänga Gränshinderforumets uppdrag med ytterligare tre år samt be ambassadör Ole Norrback att fortsätta som dess ordförande.

På initiativ av det danska ordförandeskapet har gränshinder tagits upp till behandling i samtliga ämbetsmannakommittéer och ministerråd under året. Ministerråden har också ombetts att ta fasta på en till två konkreta gränshinder samt arbeta fram lösningsförslag. Vi samarbetsministrar har bett att till varje möte få en statusrapport över samtliga hinder och hur arbetet framskrider. I september fanns 42 konkreta punkter på listan över prioriterade gränshinder i process. Minst lika viktigt som rivandet av befintliga hinder är emellertid att förhindra nya. Ett starkare samarbete inom lagstiftningsarbetet ska minimera olikheter vid nationell lagstiftning och i implementeringen av nya EU-direktiv.

För att ytterligare utöka det gränsregionala samarbetet har ministrarna beslutat att tillföra gränshinderarbetet i gränsregionerna ytterligare 3 miljoner danska kronor från och med 2011. Pengarna ska användas för att stärka de informations- och gränshinderaktörer som arbetar i de nordiska gränsområdena. Därutöver har avsatts medel för etablering av en kontaktpunkt till Hallå Norden på Åland vilket vi ålänningar är speciellt tacksamma och glada över.

Det blir lätt komplicerade anställningsförhållanden inom vår sjöfart på grund av olika flaggbyten. Men, bästa delegater, vilka konkreta resultat har vi uppnått? Jag redogör för några exempel:

timanställda i Danmark har nu rätt till sjukpenning och föräldrapenning, ett norsk-svenskt taxiavtal har undertecknats, utländska vaktbolag kan vara verksamma i Finland, arbetssökande svenskar kan söka arbete utan att behöva riskera att mista sin svenska a-kassa, tidigare permitterad svensk personal i Norge kan nu få svensk a-kassa. Dessutom är arbete utanför Sverige nu möjligt utan att vederbörande får sänkt svensk a-kassa.

Rapporten innehåller även information angående pågående lösningsarbeten, informationsförbättringar, nya initiativ och pågående samarbete. Jag rekommenderar varmt att ni läser den.

Det här var en kort presentation av några av de lösningar och satningar som förts fram under år 2010.