Utbildningen

Grundskolorna

En god grundläggande utbildning är en viktig grund för vårt samhälle och en förutsättning för utveckling och konkurrens med omvärlden. En bra grundskola förebygger och minskar utslagning hos barn och unga. Respekt ska råda på alla plan mellan föräldrar, elever och lärare. Alla våra grundskolor ska ha lika bra kvalitet och utgöra grunden för ett jämlikt samhälle. Centern värnar om den regionala spridningen så att våra barn har nära hem från skolan. Grundskolorna ska verka i kreativa miljöer som utvecklar våra elever socialt. Elevers olika inlärningsstilar och olika begåvningar ska tas tillvara. Fokus ska läggas vid hur vi kan skapa mer trygghet och större arbetsro i våra skolor. Särskild omsorg ska läggas vid baskunskaperna (räkna, tala, läsa och skriva). Alla ska kunna känna glädje i och ha kunskap om hur viktig det är att använda kroppen. Gymnastik och idrott ska prioriteras genom att integrera mer rörelse i olika ämnen. Kunskaperna om Åland och vår självstyrelse ska fördjupas. Kulturella ämnen ska lyftas fram, kultur skapar kreativa medborgare. Läsning, teater, musik och konst ska uppmuntras.

Gymnasialstadieutbildningen

Ålands gymnasium ska erbjuda såväl praktisk som teoretisk utbildning på högkvalitativ nivå. Olika yrken behövs. Vi ska hålla ett brett utbud av praktiska yrkesutbildningar liksom mer teoretiska linjer för den som vill studera vidare. Målet är att alla våra 16-åringar ska få en god gymnasieutbildning som leder till ett yrke eller möjliggör vidare studier. Ålands gymnasium ska tillhandahålla valmöjligheter och olika kombinationsmöjligheter som matchar utvecklingen i det åländska näringslivet och samhället. Ett nära samarbete behövs. Utbildningen ska stimulera och utbilda ungdomar att bli entreprenörer. Fördjupning av kultur och idrott borde breddas genom att möjligheten ges även till yrkesgymnasiet.

Högskolan, övrig utbildning

Högskolan på Åland är en motor i samhällsutvecklingen och bidrar förutom till en högre utbildningsnivå även till en aktiv och mer upplyst samhällsdebatt, företagande och inflyttning av nya välutbildade ålänningar. Högskolans huvuduppgifter är att ge en högkvalitativ utbildning inom i första hand sjöfarts- och vårdyrken. Utbildningen ska vara konkurrenskraftig i förhållande till omkringliggande regioners högskolor och yrkeshögskolor. Ett utbildningsprogram som har mer sökanden än det finns nybörjarplatser, vars utexaminerade har jobb och där en ansenlig andel av de utexaminerade jobbar på Åland ska få expandera. På samma sätt bör ett utbildningsprogram som inte uppfyller kriterierna omorganiseras. Det bör alltid finnas beredskap att se över utbildningens innehåll. Arbetet med att bolagisera högskolan bör intensifieras. Examen från svensk högskola eller universitet ska göras giltiga på Åland, utan krav på kompletteringar. IT-utbildningen borde lyftas eftersom vi i dag har för få studerande och stor arbetskraftsbrist i branschen. Utbildningsplanering ska göras i samråd med näringslivet.