Talman Roger Nordlunds tal vid lagtingets öppnande den 1 november 2010

HERR LANDSHÖVDING

Det nu inledda arbetsåret innehåller för vår ekonomi, sysselsättning och välfärd flera avgörande frågor. Förmågan – och viljan tillsamarbete och samförstånd kommer att prövas.

Efter riksdagens behandling av den nya lotterilagen såg det ut som om den långa konflikten äntligen skulle få en lösning som alla parter skulle kunna leva med. Den senaste informationen i ärendet tyder tyvärr på något helt annat – det finns fortfarande krafter som – trots grundlagsutskottets positiva skrivningar och statsåklagarens utlåtande – helt vill förhindra PAF från att ta emot spelare från riket. Blir polisstyrelsens nuvarande hållning den rådande kan det leda till en katastrof för PAF och i förlängningen för en stor del av den tredje sektorn på Åland. PAF är inte bara ett spelbolag på Åland som förser tredje sektorn på Åland med bidrag – det är också en organisation som sysselsätter många unga och nya ålänningar  och är därigenom en viktig del av det nya moderna åländska näringslivet. Herr Landshövding! PAF är en del av självstyrelsesystemet och allmännyttan på Åland. Det är dags att visa att Finland är en rättsstat och inte en polisstat.

Vinden har genom segelsjöfarten lagt grunden till den välfärd som vi idag åtnjuter på Åland. Genom uthålligt och engagerat arbete har det byggts upp en mycket stor kompetens när det gäller vindkraftsproduktion på Åland. Det i kombination med att Åland har de gynnsammaste vindförhållandena i hela Finland och att det dessutom finns en stor investeringsvilja bland privata investerare gör att vindkraften har goda naturliga förutsättningar att bli en viktig framtidsnäring på Åland. Lyckas vi förverkliga de planer som finns kommer Åland att få en miljöprofil som gör Åland känd och som vi kan vara stolta över på Åland. Fullt utbyggd skulle den åländska vindkraften kunna utgöra en ansenlig del av Finlands förnyelsebara energiproduktion. Åland skulle på så sätt också väsentligt bidra till att Finland kan uppnå sina klimatmål. Men för att allt detta skall vara möjligt krävs det också här god vilja och samförstånd. Den av Er herr landshövding ledda Ålandsdelegationen har visat att det finns vägar bara den politiska viljan finns.

Den tredje stora ekonomiska frågan på axeln mellan Mariehamn och Helsingfors är byggandet av en elkabel till Finland och den ansökan om extraanslag som ligger för behandling. Elkabeln till Finland, som blir ett komplement till Sverigekabeln, är nödvändig för att vi i framtiden skall kunna tillgodose det behov av energi som kommer att finnas. Finansieringen med ett s k extra anslag är nödvändig eftersom konsumenterna annars får ett orimligt pris att betala och industrin ett ännu svårare konkurrensläge.

Hur behandlingen av dessa tre för Åland stora ekonomiska frågor kommer att bli – och framförallt slutresultatet – kommer att ha stor betydelse för Ålands ekonomiska utveckling och också de långsiktiga relationerna mellan Åland och Finland.
  
Jag ber att få tacka Er herr landshövding för det arbete ni har gjort för Åland under det gångna året. Ert engagemang och kompetens samt det mandat Ni har som medlare mellan statsmakten och självstyrelsen kan det här arbetsåret komma att få extra stor betydelse. Jag ber samtidigt att genom Er få framföra Ålands lagtings hälsning till republikens president, riksdag och regering.

BÄSTA LAGTINGSKAMRATER

Den här mandatperioden har präglats av minskade inkomster och därav nödvändiga inbesparingar på utgiftssidan. Trots det – eller kanske också – tack vare det så tycker jag mig kunnat se en stark vilja till utveckling här i lagtinget. Det har vuxit fram en mycket stor enighet om att det nuvarande självstyrelsesystemet inte motsvarar dagens krav och förväntningar. Den av vicetalman Gunnar Jansson ledda parlamentariska kommittén har gjort ett stort och viktigt arbete när det gäller att uppnå största möjliga samsyn här på Åland. Bred åländsk samsyn i kombination med förankring i de politiska partierna i Finland torde skapa goda möjligheter till framgång också i nästa fas som vidtar efter riksdagsvalet. Allt tyder på att det här lagtinget kommer att ta det första viktiga steget mot ett nytt och modernt självstyrelsesystem och därigenom ökat självbestämmande och eget ansvar.

Jag är övertygad att ett ökat självbestämmande också är det bästa sättet att trygga det svenska språket på Åland.

En modernare och mera utvecklad självstyrelse betyder att vi också måste vara beredda att ifrågasätta nuvarande strukturer och arbetssätt. Vi måste finna sådana lösningar som är optimala ur effektivitets och kostnads hänsyn för vårt samhälle för att kunna garantera alla ålänningar en så bra och trygg service som möjligt oberoende var man bor.

Den kommitté som har till uppdrag att se över lagtingsordningen och arbetsordningen har som målsättning att lagtinget skall vara en föregångare när det gäller förändringsarbete i syfte att bli mer rationell och kostnadseffektiv. Förändrar man sig själv är det också lättare att kräva förändring av andra.

Samarbetet västerut har under de senaste 15 åren ökat dramatiskt på alla plan och allt tyder på att den utvecklingen bör fortsätta. Den språkliga utvecklingen i Finland gör att Sveriges roll som språklig garant blir allt viktigare. I självstyrelsepolitiska nämnden har vi studerat situationen i Öresundsområdet. Det finns skäl att på samma sätt som man där inrättat en Öresundskommitté för att underlätta kontakterna mellan Sverige och Danmark att också här inrätta en Ålandshavskommitté med uppgift att underlätta och främja samarbetet mellan Åland och Sverige. Det finns en otrolig utvecklingspotential i det nätverk som bildas av alla de ungdomar som får sin utbildning i Sverige. Det är vårt ansvar att ge dem bästa möjligheter att skapa sig en framtid på Åland och möjlighet att ta tillvara de kontakter de skapa under utbildningstiden. Det är också viktigt för oss att komma ihåg talesättet ”handeln styr språket”.

Jag vill i det här sammanhanget också lyfta fram Östersjön, vårt ansvar för Östersjöns marina miljö, men också vikten av att vi alltmer ser Östersjöområdet som ett naturligt samarbetsområde men också en framtida marknad för vårt näringsliv. BSPC är ett samarbetsforum vars position och formella status bör stärkas i vårt lagtingsarbete under det här arbetsåret.

ÄRADE FRU VICE LANTRÅD, VÄRDERADE MINISTRAR

Att vara minister i landskapsregeringen är alltid ett mycket krävande arbete, men samtidigt det intressantaste, eftersom det finns så stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Vi har fortfarande i det närmaste full sysselsättning här på Åland men det finns oro och viss osäkerhet när det gäller framtiden. Som politiker varken kan, eller skall vi kunna bestämma allt om framtiden. Men för den skull är det ändå vår skyldighet att försöka peka på de områden och branscher som vi tror att har utvecklingsmöjligheter. På Isle of Man gjorde politiker, näringsliv och tredje sektorn gemensam sak och tog fram en utvecklingsstrategi för deras samhälle. Frågan är om det inte är dags att också här på Åland på ett mycket brett plan börja diskutera en övergripande Ålandsstrategi. Ungefär hur vill vi att vårt samhälle skall se ut år 2020 och hur skall vi nå dit. Det är ett omfattande arbete, men redan processen i sig kan vara mycket utvecklande. Det är viktigt att man även – eller kanske speciellt under svåra tider lyfter blicken och försöker skåda in i framtiden. Åland är ett med internationella mått mätt ett litet samhälle men det ger oss också fantastiska möjligheter att vara flexibla och anpassa oss till nya omständigheter. 

Jag ber att till Er alla få önska framgång i Ert viktiga arbete för Åland samt att genom Er fru vice lantråd få framföra lagtingets hälsning till hela förvaltningen.

BÄSTA LAGTINGSDIREKTÖR OCH PERSONAL

Det parlamentariska arbetet utvecklas både till innehåll och omfång hela tiden. Det är därför för mig och hela lagtinget en styrka att vi har en så kompetent och erfaren personal. Vi önskar er alla lycka till med era arbetsuppgifter i demokratins tjänst.