Syftet med periodisering är att förbättra för de studerande

Tre studerande vid Ålands yrkesskola, Erika Sundberg, Louise Dahl och Sophie Johansson efterlyser information och har ställt ett antal frågor om vad periodisering av gymnasialstadiet innebär.
Syftet med att periodisera undervisningen är att förbättra för våra studerande och för att göra studierna mer helhetsbaserade och mer flexibla. När periodiseringen är införd kommer även möjligheten att avlägga delexamen att erbjudas så att praktiker som inte i första hand studerar för att få en gymnasieexamen kan efter ett yrkesprov gå ut i arbetslivet efter en kortare utbildning.

Periodisering är en metod att strukturera undervisningen i moduler eller kurser. Undervisningen fördelas mellan läsårets perioder i stället för att spridas över ett eller flera läsår. Periodisering ger möjlighet till en flexibel studiegång för enskilda studerande. Ett för alla skolor gemensamt periodsystem innebär att de olika skolorna ges utökade möjligheter att utveckla ett brett och varierat utbildningsutbud. Systemet ger möjligheter för de olika skolornas lärare och studerande att samverka, vilket är bra för att få bästa möjliga kvalité på undervisningen och även spara pengar. Alla ämnen kan inte periodiseras. Gymnastik är tex ett ämne som skall fördelas jämnt under hela studietiden. På samma sätt måste man ta hänsyn till kurser som förutsätter en given ordningsföljd. I de fall vissa kunskaper behöver finnas innan man kan tillgodogöra sig andra.

Periodisering möjliggör för en studerande som vill bredda sin utbildning att anpassa studiegången utifrån individuella önskemål. Periodisering och modulläsning ger studerande ett verktyg att välja moduler inom ett annat utbildningsprogram eller vid en annan skola. En studerande kan således utforma sin egen utbildning inom de valbara ramar som läroplansgrunderna anger och ersätta valbara studier inom det egna utbildningsprogrammet med yrkesstudier inom ett annat utbildningsprogram eller studier enligt den studieförberedande utbildningens läroplan. Utbytet sker i första hand genom utbyte av perioder. Studiehandledningen kommer att ha en betydelsefull roll att rådgöra så att studierna leder till fullvärdig examen.

Insändarskribenterna konstaterar korrekt att periodisering innebär en mer koncentrerad läsning av läroämnen. Men det innebär inte att man tex klipper hår endast en period på åk 2 utan tanken är att lärostoffet skall sammanföras till temaområden och tanken är att undervisningen borde leda till en bättre helhetssyn.

Iden att periodisera undervisningen har diskuterats i flera år i rektorsgruppen. Rektorsgruppen har också gjort studiebesök och tagit del av hur man lagt upp undervisningen i perioder bl. a i Yrkesinstituet Axxell.

Landskapsregeringen kommer inom kort att fatta ett formellt beslut om att periodisering skall införas som en försöksperiod.

Det är glädjande och viktigt att ni studerande är engagerade och bevakar och efterhör hur förändringar inom utbildningen betyder för er. Periodisering kunde vara ett intressant ärende för studeranderådet att lyfta och diskutera inom skolan.

Britt Lundberg (c)
Vicelantråd och utbildningsminister