Energi och klimatmål

Det är med största tillfredsställelse vi kan notera landskapsregeringens energigrupps strategidokument för energifrågor som nu börjar ta form för offentlighet. Man lyfter nu fram att på Åland enligt EU: s klimatmål ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi.

Under 1990- och 2000 talen har jag haft förmånen att i mitt arbete vara med och ersätta fossila bränslen med investeringar i såväl vindenergi som fjärrvärme samt elkraft producerad från skogens naturresurs. För att undvika att fler elgasturbiner byggs i Tingsbacka, bör landskapsregeringen förprojektera elkabelanslutning/likströmsförbindelse till Finland. Om det genomförs har Åland tillräcklig tillgång till reservkraft, samt balans i vårt elnät.Utbyggnaden av vindkraft kan sedan förverkligas till energivisionens mål om 70 %. Det gläder mig att man i utredningen lyfter fram skogsråvaran som bas för fjärrvärme- och elkraftsproduktion. Jag kommer fortsättningsvis enträget arbeta för att energivirke från yngre förstagallring kan erhålla energistöd. Stödet till skogsägarna bör utkanaliseras under en övergångsperiod om 3 - 5 år. Genom en sådan åtgärd ersätter vi import av brännolja för flere miljoner euro årligen. Vill vi måna om och ta ansvar för vår miljö och minska våra koldioxidutsläpp, måste vi förverkliga vår strategi och uppfylla EU: s energi- och klimatmål.

Bjarne Blomster (c)

Lagtingskandidat nr. 70.

www.blomster.ax