Därför skall vi folkomrösta

Därför ska vi folkomrösta

Landskapsregeringen avser tvångssammanslå våra kommuner till 5 stycken nya så kallade bärkraftiga kommuner. Beslutet har fattats av regeringspartierna Liberalerna, Moderat samling och Socialdemokraterna. Landskapsregeringen har medvetet låtit bli att involvera oppositionspartierna Centern, Obunden samling, Ålands Framtid och Ålands Demokrati utan avser med en bräcklig majoritet i lagtinget (17-13)  driva igenom förslaget. Beslutet strider också mot landskapsregeringens eget handlingsprogram där det framgår att ”en rådande folkomröstning skall hållas i varje kommun”.

Landskapsregeringens handlande visar på en total nonchalans gentemot det åländska folkets förmåga att ”tycka till” i för oss viktiga frågor samt en respektlöshet gentemot våra självständiga kommuner.

Inom Centern säger vi inte nej till kommunsammanslagningar, men däremot anser vi att initiativet skall komma från kommunerna själva och inte som ett diktat från landskapsregeringen. Huruvida kommunerna vill sammangå eller inte är ett beslut som skall fattas på kommunalnivå inte av landskapsregeringen och dess stödpartier.

Nu behöver vi tillsammans arbeta fram en stark och uthållig opinion. Vi förslår därför att ni låter kommunens röstberättigade invånare komma tilltals via en rådgivande folkomröstning. Vänligen notera att detta är ett förslag, inte ett påbud. Var och en kommun bestämmer helt själv hur man vill göra. Men för att underlätta för dem som önskar genomföra en folkomröstning har vi tagit fram ett grundmaterial.

Kommunallagen ger oss 2 möjligheter via §§  34 och 35.

34 §. Kommunal folkomröstning Fullmäktige kan besluta att en folkomröstning skall ordnas om en fråga som hör till kommunens uppgifter. En folkomröstning är rådgivande. Alla röstberättigade har lika rösträtt. Omröstningen är hemlig.

Paragraf 34 säger således att kommunfullmäktige själva kan ta initiativet till en rådgivande folkomröstning. Nu vet vi att det finns kommunalfullmäktigen som INTE vill ha en folkomröstning och där majoriteten av ledamöterna företrädelsevis stöder regeringspartierna Liberalerna, Moderaterna eller Socialdemokraterna. I det fallet föreslår vi att ni använder er av § 35

 35 §. Initiativ till folkomröstning Om minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare har tagit initiativ till en folkomröstning skall fullmäktige utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning enligt initiativet skall ordnas.

 Och det är främst § 35 som vi har satt fokus på.  Det gäller alltså att samla in namnunderskrifter som till antalet motsvarar 5 % av kommunens röstberättigade. Vi har sammanställt ett frågeformulär med 3 stycken frågor som går att använda i samtliga kommuner. Fördelen med att alla använder samma frågor är att det är lättare att sammanställa och därmed ett bra underlag att använda i debatter både på kommunal- och landskapsnivå samt för olika debatt inlägg. Men som jag sa tidigare Ni väljer, vi försöker bara hjälpa till. Det jobb som nu ska göras måste göras av kommunfolket i respektive kommun.

Efter att man samlat in namnunderskrifter av 5 % av kommunens röstberättigade för man initiativet till fullmäktige. Det är således fullmäktige som även i detta fall beslutar om huruvida en folkomröstning skall hållas eller ej men enligt vårt förmenande så blir trycket på fullmäktige större om det finns en namninsamling som så att säga står bakom beslutet.  Och om fullmäktige väljer att låta verkställa en rådgivande folkomröstning trots att det finns en namninsamlingslista till grund så säger nog en hel del om det fullmäktige.

Vår förhoppning är således att det hålls rådgivande folkomröstningar sista söndagen i oktober 2017. Här ser vi gärna att omröstningen hålls samtidigt i alla kommuner men det är som bekant ni som väljer. Resultatet för den folkomröstningen blir sedan en viktig komponent i vårt fortsatta arbete för ett självstyrt Åland och med respekt för den kommunala självstyrelsen.

Vi har på vårt kansli färdiga mallar för samtliga kommuner samt listor för namnunderskrifter. Ta kontakt med partisekreterare Jenny Schuhmeister om du har frågor eller vill ha materialet mailat/postat till dig. Du når henne via centern@lagtinget.ax eller per telefon 0457-344 9000.

Centern har valt att i denna fråga aktivt samarbeta med Obunden samling.

 

Enligt uppdrag av Centerns vårstämma

 

Veronica Thörnroos