Åtgärdsmotion inlämnad- ambulanstransporter i skärgården

Historiskt sett har prehospital sjukvård enbart bestått i transport av patient från punkt A till punkt B. Napoleon Bonapartes chefskirurg var en av de första att anordna en transportkedja för sårade soldater från skadeplats till sjukhus. Den första bilburna ambulansen kom till Stockholm i början på nittonhundra talet. En förhöjd kunskapsnivå om den prehospitala vårdens betydelse i kombination med samhällets krav har lett till att utvecklingen av den prehospitala vården har gått från den enkla transporten till en viktig del av vårdkedjan. Så är också fallet på fasta Åland men tyvärr finns det fortfarande ett antal skärgårdskommuner där det offentliga Ålands ansvar brister. Svårt skadade och sjuka transporteras med vad som råkar finnas tillgängligt såsom mjölkkärror, traktorflak, skåpbilar etc.

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att omgående säkerställa att transporten av skadade och sjuka i skärgården sker på ett tryggt och adekvat sätt och i enlighet med gällande regelverk för prehospitala transporter.

Veronica Thörnroos

Partiordförande