Anförande hållet vid Mariehamns Stads budgetdebatt den 25.11.2008

Herr ordförande !
Vi lever i sjöfartsstaden Mariehamn som vi på många sätt kan vara stolta
över.
Man blir ofta hemmablind.
Men med vår höga servicenivå för såväl, barnomsorg, skola, vuxen- som
äldreboende samt alla fritidsaktiviteter som står oss kommuninvånare
tillhanda noteras ju att vi har dyrare kostnader än andra motsvarande
städer i vår närmaste omgivning.
Vi står nu inför en lågkonjunktur som säkert även kommer att drabba det
åländska samhället och vår stad.
Byggkonjunkturmarknaden har genom åren varit överhettad, men den nu
uppkomna finanskrisen kommer förmodligen att påverka oss Mariehamnare.

För att hålla hjulen i rullning under 2000-talets högkonjunktur har vi
varit betjänta av en viss inflyttad arbetskraft från närliggande regioner.
Befolkningsmängden översteg under år 2008, 11.000 personer med en fortsatt
försiktig positiv befolkningsprognosutveckling för kommande åren.
Så därför är det viktigt att vi kan erbjuda våra invånare och inflyttare
fortsatt attraktiva bostadsområden i konkurrens med våra randkommuner.
Det är viktigt att vi i stadens planering och förverkligande ges
möjligheter att kunna planera nya attraktiva bostadsområden.

P-hus parkeringen med 130 bilplatser mellan biblioteket och Alandica
kommer nu enligt budgeten under år 2009 att förverkligas.
En förtätning av stadscentrum med byggnation mer på höjden bör möjliggöras
för att centrumtomtägarna skall ekonomiskt kunna uppfylla kraven på
underjordisk parkering.
Förlängning av stadscentrum och gågatan bör övervägas.
Herr ordförande:
Staden har och skall ha en motiverad kompetent personal, men under rådande
högkonjunktur kan noteras svårigheten av att konkurrera lönemässigt på en
arbetsmarknad där näringslivet många gånger har höga ambitioner att
lönemässigt rekrytera kvalificerad kunnig personal.
Stora årskullar av 40-talister går i pension och skall ersättas.
Jag ber därför stadsstyrelsen att fördjupa sig i personalrekryteringen och
dess konsekvenser.
Till sist vill jag stöda fullmäktigeledamot Roger Nordlunds förslag om att
tillsätta ett, Sjöfartspolitiskt utskott.

Tack herr ordförande samt till stadsförvaltningen och styrelsen för
beredningen av budgeten.

Bjarne Blomster, ersättare stadsfullmäktige (c)