Senaste nytt

21 jan 2015

Som det kanske första landet har Finland bestämt sig för att anta en av Europarådets konventioner med målet att bekämpa våld mot kvinnor. I konventionen är det första gången som genus spelar roll i förhållningssättet och det väntar förändringar även i den finländska lagstiftningen till följd av...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
21 jan 2015

Lagtinget har ombetts ge sitt bifall till ikraftträdandet av den i januari 2014 i Helsingfors ingångna överenskommelsen mellan Finland och Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer.

Överenskommelsens främsta syfte är att skydda människor...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
21 jan 2015

Det handlar om fem olika områden där skillnaden mellan riksbruk och missbruk är hårfin. Det är alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Inom samtliga områden är det bästa sättet att stävja missbruk utbildning och information i förebyggande och främjande syfte. För att det ska lyckas måste...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
21 jan 2015

Det blev ett beslut om en oberoende arvodeskommission som får till uppgift att fastställa arvodet för lagtingets ledamöter i framtiden. Dagens arvode utgör 67 % av grundlönen jämte dyrortstillägg och sex ålderstillägg i landskapets löneklass A 28. Ledamöterna har inte rätt till semesterpenning...

Skrivet av i kategorin Lagtinget
08 jan 2015

I detta nyhetsbrev beskrivs bara kortfattat de olika ärendena som är aktuella. För en mer detaljerad bild är bästa sättet att gå via www.lagtinget.ax där man under länken ”Sök ärenden och dokument” kan söka efter aktuella ärenden. (Det är enkelt, pröva själv!) Granskningen av pensionssystemet...

Skrivet av i kategorin Lagtinget